Apr 25, 2010

татяна фести /италия/. любовен тест


gallery's design project about con.tempo participation

30 minutes brfore opening


/for enlish scroll down/

Татяня Фести /1978, Италия/ за филмите си:"Да видим какво се намира под лъскавата повърхност, блясък, любов, чувства, красота или атракция и женствеността- от вчера и днес. Защо любовта е болнава,а щастието крие малки пукнатини,крива усмивка и нервност прикрита.Фаталната жена - жертва на любовта."
Персонажите на Фести изглеждат сякащ се появят от модно списание от петдесетте години или от филм,в който се изисква жените да бъдат добри майки, съпруги и добри добри любовници,но…само в рамките на сапунена опералВ нейните творби динамиката на влюбването е цинична и в същото време носи вкуса на роматичния идеал.
Татяна Фести /1978/ е родена в Роверето,Италия.Завършила е Института "Е. Depero ", Rovereto (TN)/1998/ и Художествената академия в Брера,Милано /2004/.Живее и работи в Роверето, Италия.
Представените две й творби – „Любовен тест” и „Лов” се осъществи с помощта на галерия "Арте Боканера", Тренто.

Tatiana Festi /1978,Italy/ for her works:"To see what is under the shining surface, glitter, love, feelings, attraction and beauty or femininity-from yesterday and today.Why is sickly love and happiness hiding small cracks curve in shadows.Fatal woman as a victim of love." Festi of the characters seems to emerge from a fashion magazine from the fifties or the movie, which requires women to be good mothers, good wives and good lovers ... but only within its opera soap works the dynamics of falling in love is cynical and same time brings the taste of romatichniya ideal.

Tatiana Festival /1978/ was born in Rovereto,Italy.She finished the institute "F. Depero",Rovereto (TN)/1998/ and in the Brera Academy of Fine Arts, Milan /2004/. She lives and works in Rovereto, Italy.
In con.tempo Tatiana Festi presentd two movies- "Love test" and "Hunting".The presentation is with help of Arte Boccanera gallery ib Trento.

No comments: